Πολιτική επιστροφών

Η ιστοσελίδα “iteach.gr” (εφεξής “η ιστοσελίδα”) δεν προβλέπει τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων για τις υπηρεσίες που προσφέρονται προς χρήση, μέσω αυτής.

Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας παρέχονται “ως έχουν”, χωρίς καμία συνοδευτική εγγύηση. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας αποδέχονται πλήρως την ευθύνη για την αγορά και χρήση μίας υπηρεσίας μέσω της ιστοσελίδας. Με την αγορά μίας υπηρεσίας, οι επισκέπτες αποδέχονται ότι έχουν ενημερωθεί για την ισχύουσα Πολιτική Επιστροφών.

Μετατροπή υπηρεσίας

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας δεν έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν μία υπηρεσία, μέχρι τη λήξη της διάρκειας παροχής της υπηρεσίας. Μετατροπή της υπηρεσίας μπορεί να γίνει μόνο κατά την ανανέωση χρήσης της υπηρεσίας, όπου ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε πακέτο υπηρεσιών καλύπτει τις ανάγκες του.

Αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας

Σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων που καθιστούν αδύνατη τη χρήση της υπηρεσίας, ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δύναται να προβεί σε επιμήκυνση της διάρκειας ισχύος της υπηρεσίας που αντιστοιχεί σε κάθε χρήστη της ιστοσελίδας, για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας. Αυτή η δυνατότητα δεν είναι δεσμευτική για το διαχειριστή, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις :


Τελευταία ενημέρωση : Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016